Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Rhwng 2007-2013  mae Cymru wedi elwa ar £1.8 biliwn o gronfeydd yr UE i gefnogi twf a swyddi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn 2014–2020, bydd Cymru yn elwa ar dros £2bn o fuddsoddiad o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae’r cronfeydd yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth ieuenctid, ac maent yn cefnogi ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd ymhlith busnesau bach a mawr (BBaCh), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygu trefol.   

O fis Hydref 2018, mae gennym flaenoriaeth newydd 'Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithio Rhanbarthol'. Mae manylion sut i ymgeisio i'w gweld isod.

Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol

Yn unol â’n cytundeb â’r Comisiwn Ewropeaidd, mae buddsoddiadau yn cael eu blaenoriaethu yn ôl anghenion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn yr ardaloedd canlynol:


Mae’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn cynnwys:

  • Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 
  • Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 

Mae Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru yn cael eu gweinyddu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). I gael rhagor o wybodaeth am gyllid yr UE, cysylltwch â ni: Enquiries-WEFO@llyw.cymru neu 0845 010 3355

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car,
Rhyd-y-car,
Merthyr Tudful
CF48 1UZ