Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwneud Cais am Gyllid yr UE

Dolenni perthnasol

Mae canllawiau yn egluro’r manteision, y rheolau a’r amodau ynghylch defnyddio dulliau ‘costau syml’ - cyfraddau gwastad, costau uned neu gyfandaliadau.
Mae’r canllawiau ar fodelau cyflawni yn egluro’r termau ‘gweithrediadau’, ‘prosiectau’ a ‘buddiolwyr’.
Mae monitro a gwerthuso yn brosesau allweddol i helpu i wneud asesiad cyffredinol o ba mor dda y mae’r Cronfeydd Strwythurol yn gweithio yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllaw ar gyfer sefydliadau sy’n ymgeisio am gronfeydd yr UE.

Rydym yn dal i weithredu ac yn parhau i asesu a chymeradwyo ceisiadau am Gronfeydd Strwythurol yr UE, ac mae Llywodraeth y DU yn rhoi gwarant gwario i bob cynllun a fydd wedi’i gymeradwyo cyn i’r DU ymadael â’r UE.  

Os hoffech arwain un o brosiectau'r UE, sylwch ar y ddwy ran i'r broses o wneud cais a amlinellir isod:

Bydd rhaid i unrhyw gais ddangos y bydd prosiect yn cyflawni amcanion a thargedau'r rhaglen ranbarthol berthnasol.  Felly, cyn gwneud cais am gyllid, mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau yn adran canllaw y tudalennau hyn i weld y meini prawf cymhwysedd am gymorth.

Rhaid i gais ddangos hefyd sut y bydd prosiect yn bodloni gofynion eraill gan gynnwys y themâu trawsbynciol, monitro a gwerthuso, archwilio a chyhoeddusrwydd.  

Y cyfnod cyn cynllunio

Mae hwn yn cynnwys cysylltu â ni'n gynnar cyn inni eich gwahodd i gymryd rhan yn y broses arfarnu ffurfiol a chwblhau cynllun busnes. Mae'n cynnwys cwblhau Tabl Rhesymeg Gweithredu er mwyn inni weld yn gynnar a yw'ch prosiect yn gymwys am gyllid. Fel rhan o'r broses hon, byddwn yn:

 • ymateb i ymgeiswyr posibl a threfnu cyfarfod â nhw lle y bo'n briodol; 
 • gofyn ichi gwblhau Tabl Rhesymeg Gweithredu, ffurflen sy'n ein helpu i ddeall nodau a dull gweithredu eich prosiect; 
 • penderfynu a allai eich prosiect fod yn gymwys am gyllid yr UE.

Mae'n bwysig hefyd eich bod yn darllen a deall y Rhaglenni Gweithredol (Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) a'r Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd cyn ichi gwblhau'r Tabl.

I weld y manylion llawn, darllenwch y ddogfen Gwneud Cais am Gyllid yr UE - Rhan 1: y Cyfnod Cyn Cynllunio 

Y cyfnod cynllunio busnes

Os yw'ch prosiect yn bodloni meini prawf am gyllid yr UE a amlinellir yn y Cyfnod Cyn Cynllunio, byddwn yn eich gwahodd i'r  Cyfnod Cynllunio Busnes. Byddwch yn dechrau datblygu'ch cynllun busnes a chaiff eich cais ei asesu'n ffurfiol yn erbyn y meini prawf dethol canlynol:

 • cydnawsedd strategol 
 • cyflawni
 • materion ariannol a chydymffurfedd
 • rheoli'r prosiect 
 • dangosyddion a chanlyniadau
 • gwerth am arian 
 • cynaliadwyedd hirdymor
 • themâu trawsbynciol 
 • pa mor addas yw'r buddsoddiad 

I weld y manylion llawn, darllenwch y ddogfen Gwneud Cais am Gyllid yr UE - Rhan 2: y Cyfnod Cynllunio Busnes.

Mae’r ddogfen hon hefyd yn disgrifio cyfnod cyn gweithredu prosiect, sef y ‘cam paratoi’, a all ddigwydd ar ôl i gyllid gael ei gymeradwyo ar gyfer prosiect. Pwrpas y cam paratoi yw rhoi cyfnod o amser i sefydliadau sicrhau bod popeth yn ei le cyn rhoi prosiect ar waith. Gall y cam hwn gynnwys monitro cerrig milltir prosiect megis recriwtio, caffael, cymorth gwladwriaethol etc. 

Timau Ymgysylltu Rhanbarthol

Yn ogystal â rhoi ein cefnogaeth, cafodd pedwar Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol eu sefydlu i helpu noddwyr posibl i ddatblygu cynigion am gyllid Ewropeaidd mewn modd sy’n manteisio ar y cyfleoedd a’r buddsoddiadau sy’n bodoli heddiw ac yn y dyfodol, a hynny ar lefelau rhanbarthol. 

Mae’r Timau hyn yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaethau, gan gynnwys Byrddau’r Dinas-Ranbarthau, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. 

Manylion cyswllt Timau Ymgysylltu Rhanbarthol

Gogledd Cymru

Barbara Burchell:Barbara.burchell@conwy.gov.uk       

Canolbarth Cymru 
 
De Ddwyrain

Lisa Jones: Lisa.Jones@bridgend.gov.uk      

Bae Abertawe 

Jane Lewis: JELewis@carmarthenshire.gov.uk

Beth Walters: BBWalters@carmarthenshire.gov.uk