Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 2014-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r pwyllgor hwn yn monitro cyflwyniad buddsoddiadau gan yr UE yng Nghymru.

Dan gadeiryddiaeth Julie Morgan AC, mae’r pwyllgor yn cynnwys 27 o aelodau sy’n gyfrifol am fonitro rhaglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n effeithiol ac i ystyried sut mae'r cronfeydd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r effaith fwyaf.

Cynhelir y cyfarfodydd  3-4 gwaith y flwyddyn.