Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynnydd Rhaglenni 2014-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yma, gallwch gael data ariannol a chanlyniadau yn ôl rhaglen a blaenoriaeth

Rydym wedi buddsoddi £1.88bn o Gronfeydd Strwythurol yr UE (91% o’n dyraniad ar gyfer 2014-2020), gan ysgogi buddsoddiad sy’n dod i gyfanswm o bron £3.2bn. 


Y ystod rhaglen 2014-2020, hyd yma, mae cronfeydd yr UE wedi:

  • cynorthwyo tua 7,215 o fusnesau
  • creu mwy na 1,490 o fusnesau
  • creu mwy na 11,320 o swyddi
  • cefnogi 13,290 o unigolion i gael gwaith 
  • cefnogi tua 73,255 o unigolion i gael cymwysterau 

Mae dadansoddiad o’r llwyddiannau hyn ar lefel Awdurdod Lleol i’w weld isod. 

Blaenoriaethau

Mae Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ac maent yn cefnogi ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd ymhlith busnesau bach a mawr (BBaCh), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chsylltedd a datblygu trefol.  

Gallwch gael gwybod mwy am y ffordd y mae Cymru yn elwa ar gronfeydd yr UE yn y dogfennau isod.