Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) ar gyfer cynigion prosiect a phrosiectau wedi’u cymeradwyo 2014-2020

Mae cyfres o ganllawiau ar gael i’ch helpu i sicrhau eich bod yn datblygu’ch prosiect, a’i gyflwyno, yn unol â gofynion y rhaglenni, y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd a rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd ar werthuso, archwilio a chyhoeddusrwydd.

Bydd sefydliadau yn cael cymorth parhaus gennym ni a / neu gan y Timau Ymgysylltu Rhanbarthol bob cam o’r ffordd wrth iddynt ddatblygu a chyflwyno prosiect.

Drwy gylch bywyd y prosiect, gall y cymorth hwn gael ei roi ar ffurf: 

  • cyfarfodydd adolygu â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), bob chwarter fel arfer, i fonitro cynnydd y prosiect 
  • arweiniad parhaus ar y broses ar gyfer gwneud hawliadau ariannol 
  • gwiriadau i gynnwys agweddau gweinyddol, ariannol, technegol a ffisegol ar y prosiect
  • gwerthuso effaith eich prosiect 
  • cynllunio ar gyfer dod â’ch prosiect i ben.