Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) 2014-2020 yn darparu cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.

Mae Cymru yn rhan o’r rhaglenni’r ETC:

Rhaglen Iwerddon Cymru

Rhaglen Iwerddon Cymru (gwefan allanol): Rhaglen sy’n rhoi cyfleoedd i sefydliadau sydd wedi’u lleoli ar arfordir gorllewinol Cymru ac arfordir de-ddwyreiniol Iwerddon gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.

Ni yw Awdurdod Rheoli’r rhaglen. Rydyn ni’n parhau i ddatblygu a chymeradwyo ceisiadau ar gyfer arian yr UE. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag: IrelandWalesCrossBorderProgramme@llyw.cymru

Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Rhaglen Ardal yr Iwerydd (gwefan allanol): Rhaglen drawswladol forol sy’n cael €140m o gronfa’r ERDF. Ei nod yw datrys heriau rhanbarthol yn y meysydd canlynol: arloesi, defnyddio adnoddau’n effeithlon, yr amgylchedd ac asedau diwylliannol, cefnogi gwaith datblygu rhanbarthol a thwf cynaliadwy. 

Mae’r rhaglen yn cysylltu rhanbarthau arfordirol yr Iwerydd, sy’n cynnwys Iwerddon, rhannau o Ffrainc, Sbaen, gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd, a Phortiwgal, gan gynnwys ynysoedd Azores a Madeira, ynghyd â rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru gyfan. Yr Awdurdod Rheoli yw’r Comisiwn Cydgysylltu a Datblygu Rhanbarthol Gogleddol (CCDR) yn Porto, Portiwgal.

Mae’r prosiectau cyntaf ar gyfer y rhaglen hon wedi’u cymeradwyo.  Daeth yr ail alwad am brosiectau i ben ar 13 Mehefin.

Enwau cyswllt ardal Iwerydd: Guillaume Le Palud           

Guillaume.Le-Palud@communities.gsi.gov.uk

 
Rhaglen Gogledd-orllewin Ewrop

Rhaglen Gogledd-orllewin Ewrop (gwefan allanol): Mae’r rhaglen drawswladol hon yn cael €396m o gronfa’r ERDF. Mae’n annog sefydliadau i gydweithredu er mwyn gwella’r gwaith a gaiff ei wneud o fewn y rhanbarthau o ran datblygu economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a thiriogaethol. Mae’r rhaglen yn cysylltu’r DU (gan gynnwys Cymru gyfan) ag Iwerddon, gwlad Belg, Lwcsembwrg a rhannau o Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd a’r Swistir. 

Yr Awdurdod Rheoli yw’r rhanbarth Nord-Pas de Calais yn Lille, Ffrainc. 

Mae’r nawfed alwad (gwefan allanol) am gynigion prosiectau bellach ar agor. Y dyddiad cau yw 14 Mehefin 2019.

Enwau cyswllt Gogledd-orllewin Ewrop:

Filippo Compagni Filippo.Compagni@communities.gsi.gov.uk 

 
Interreg EWROP

Interreg EWROP (gwefan allanol): Rhaglen ryngranbarthol, sy’n cael €359m o gronfa’r ERDF, ac sy’n helpu llywodraethau rhanbarthol a llywodraethau lleol ledled Ewrop i ddatblygu gwell polisïau a’u rhoi ar waith. Mae’n cwmpasu’r UE28, y Swistir a Norwy. Yr Awdurdod Rheoli yw rhanbarth Nord-Pas de Calais yn Lille, Ffrainc. 

URBACT III (gwefan allanol): mae’r rhaglen ryngranbarthol hon, sy’n cael €74m o gronfa’r ERDF, yn cwmpasu’r UE28, y Swistir a Norwy. Mae URBACT yn hyrwyddo datblygu trefol cynaliadwy ac yn galluogi dinasoedd Ewropeaidd i gydweithio i ateb heriau trefol. Yr Awdurdod Rheoli yw Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol y Pwyllgor Dinasoedd  Rhyngweinidogol (SGCIV), sy’n gyfrifol i Weinyddiaeth Polisi Trefol Ffrainc.  

Enwau cyswllt URBACT UK: Ian Hill urbact_uk@zoho.com

ESPON 2020 (gwefan allanol): mae ESPON (Rhwydwaith Arsylwi Ewropeaidd ar gyfer Datblygu a Chydlyniant Tiriogaethol) yn cael €41m o gronfa’r ERDF, ac yn cwmpasu UE28, Gwlad yr Iâ, Norwy a’r Swistir.

INTERACT (gwefan allanol): sail y Rhaglenni hyn yw Rhaglen INTERACT, sy’n cwmpasu UE28, Norwy a’r Swistir, ac yn cael €39m o gronfa’r ERDF. INTERACT yw’r canolbwynt ar gyfer cyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau ymysg rhaglenni ETC.

Sut i wneud cais

Mae gan bob un o’r rhaglenni broses ymgeisio benodedig oherwydd bod gwahanol Awdurdodau Rheoli yn eu gweinyddu. Cysylltwch â Thîm ETC am ragor o wybodaeth ynghylch cyfleodd am gyllid a allai fod ar gael i’ch sefydliad: TerritorialCooperationUnit@llyw.cymru