Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd cyn 2013

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhwng 2007-2013  mae Cymru wedi elwa ar £1.8 biliwn o gronfeydd yr UE i gefnogi twf a swyddi.

Ers 2007, mae prosiectau'r UE wedi cefnogi 234,335 o bobl i ennill cymwysterau a 72,700 i gael gwaith. Yn ogystal â hynny, mae 36,970 (gros) o swyddi a 11,950 o fentrau wedi cael eu creu.

Roedd y cronfeydd yn cefnogi tua 290 o brosiectau ar draws Cymru gan gynnwys:

 • £85 miliwn ar gyfer 33,000 o brentisiaethau a 12,000 o hyfforddeiaethau ledled Cymru i gyflogwyr gan gynnws Airbus, Admiral a GE Aviation
 • £40 miliwn ar gyfer Campws newydd y Bae (dolen allanol), Prifysgol Abertawe
 • £4.3 miliwn ar gyfer yr Academi Hwylio Cenedlaethol (dolen allanol), Pwllheli
 • £3 miliwn ar gyfer ailddatblygu Lido Ponty (dolen allanol)
 • £79 miliwn ar gyfer gwaith deuoli Ffordd Blaenau'r Cymoedd, yr A465
 • £21 miliwn ar gyfer uwchraddio gorsafoedd rheilffyrdd ar draws Cymru gan gynnwys Aberystwyth, Caerfyrddin, Llandudno, Pontypridd a Phort Talbot
 • £2.1 miliwn ar gyfer hyrwyddo Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ymhlith pobl ifanc drwy'r prosiect STEM Cymru (dolen allanol)
 • £9.3 miliwn ar gyfer BEACON (dolen allanol) , prosiect sydd wedi ennill gwobrau, a greodd cysylltiadau agosach rhwng y byd academaidd yng Nghymru a'r diwydiant ym maes technoleg carbon isel.
 • £80 miliwn ar gyfer gwelliannau canol y dref a chynlluniau adfywio ledled Cymru, gan gynnwys Merthyr Tudful, Pontypridd, Aberystwyth, Llanelli a Chasnewydd
 • £7.3 miliwn ar gyfer Parth Dysgu Blaenau Gwent (dolen allanol)
 • £54 miliwn ar gyfer Ffordd yr Harbwr (dolen allanol) - a oedd yn cwblhau llwybr cyswllt rhwng cyffordd 38 yr M4 i Bort Talbot a'r dociau,  gan roi mynediad i'r ardal at ddiben datblygu busnesau ymhellach
 • £1.5 miliwn ar gyfer Parc Eirias (dolen allanol) , y ganolfan rhagoriaeth mewn chwaraeon ym Mae Colwyn
 • £33 miliwn ar gyfer y rhaglen Twf Swyddi Cymru (dolen allanol) , sydd wedi creu swyddi i dros 15,000 o bobl ifanc 16-24 oed ledled Cymru

Rhaglenni 2000-2006

Ar gyfer cyfnod rhaglennu 2000-2006, dyfarnwyd dros £1.5 biliwn o gronfeydd yr UE i Gymru. Ynghyd ag arian cyfatebol gan amrywiaeth o ffynonellau, cafodd cyfanswm o fwy na £3.7 biliwn ei fuddsoddi mewn prosiectau yng Nghymru.

Roedd prosiectau a gefnogwyd gan gronfeydd yr UE yn cynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe (dolen allanol), Canolfan Fusnes Orbit (dolen allanol) ym Merthyr Tudful, Canolfan Technium OpTIC (dolen allanol) yn Llanelwy, Hafod Eryri (Canolfan Ymwelwyr ar Gopa'r Wyddfa), a Chanolfan Arloesedd Glynebwy.