Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwerthusiadau rhaglen

Yn yr adran hon ceir adroddiadau gwerthuso ar gyfer rhaglenni a ariennir gan yr UE.


20/06/19
 

Gwerthusiad Terfyn Rhaglen o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-13

05/12/17
Roedd y Gwerthusiad Terfyn Rhaglen yn asesu effeithiau a gwerth ychanegol Cynllun Datblygu 2007–13, a hynny ar lefel Rhaglen a lefel Mesur. Wrth gynnal y gwerthusiad, defnyddiodd y gwerthuswyr dystiolaeth o ymarferiadau gwerthuso blaenorol, data monitro, cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth C ...
 

Gwerthusiad Terfyn st 2007–2013: Cronfeydd Strwythurol Ewrop

05/12/17
Nod y Gwerthusiad Terfyn Rhaglen oedd gwerthuso beth gyflawnodd rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007–2013 a nodi pa wersi y gellir eu dysgu er mwyn gweithredu rhaglenni 2014–2020 ac ar gyfer cynllunio unrhyw ragleni i’r dyfodol. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys adolygu’r holl raglenni a’r ...
 

Gwerthusiad o’r cymorth i fusnesau a ddarparwyd gan ERDF (2007-2013)

07/04/17
Cyhoeddir adroddiad terfynol ar y gwerthusiad o’r cymorth i fusnesau a ddarparwyd gan ERDF (2007-2013) ar 7 Ebrill 2017.
 

Dadansoddiad cyfun o arolygon yr ESF o’r bobl a adawodd, 2009-2013

08/02/17
Cyhoeddir adroddiad terfynol y dadansoddiad cyfun o arolygon yr ESF o’r bobl a adawodd
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2014

05/08/15
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Arolwg Ymadawyr ESF 2013

01/07/15
Arolwg Ymadawyr Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 2013 yw’r olaf mewn cyfres o bum arolwg blynyddol sy’n anelu at helpu i asesu effeithiolrwydd ymyriadau’r farchnad lafur sy’n cael eu darparu o dan Raglenni Cydgyfeirio a Chystadleurwydd ESF.
 

Gwerthusiad o Themâu Trawsbynciol (CCT)

05/06/15
Gwerthusodd yr astudiaeth sut y mae’r themâu trawsbynciol (cyfle cyfartal a phrif ffrydio rhywedd a chynaliadwyedd amgylcheddol) yn cael eu hintegreiddio yn rhaglen 2007-2014, gan wneud argymhellion ar gyfer cymorth, rheoli a monitro yn y rhaglen newydd.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2013

05/08/14
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Profiadau a gobeithion pobl ifanc yng Nghymru wledig 2013

10/06/14
Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar batrymau a thueddiadau mudo ieuenctid gwledig yng Nghymru wledig, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc rhwng 15 a 24 oed sy'n byw mewn chwe chymuned wledig yng Nghymru.
 

Prosiect Pontbren: profiadau’r ffermwyr a’r gwersi a ddysgwyd

28/03/14
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a oedd yn edrych ar ganlyniadau prosiect Pontbren o safbwynt y ffermwyr a fu'n ymwneud ag ef gan nodi gwersi polisi allweddol ar gyfer diwygio'r Cynllun Datblygu Gwledig a'r PAC y tro nesaf.
 

Arolwg o Wasanaethau Gwledig 2013

28/03/14
Yr adroddiad hwn yw'r pedwerydd mewn cyfres bob tair blynedd sy'n edrych ar ganfyddiadau'r cyhoedd am wasanaethau yn eu cymuned leol a'u mynediad iddynt.
 

Arolwg Cartrefi Gwledig 2013

28/03/14
Edrychodd Arolwg Cartrefi Gwledig 2013 ar chwe maes thematig: cymunedau lleol; lles; darpariaeth gwasanaethau gwledig; cyflogaeth wledig; yr economi; a'r amgylchedd.
 

Arolwg Busnes Gwledig 2013

28/03/14
Dyma'r pedwerydd arolwg mewn cyfres bob tair blynedd sy'n edrych ar weithgareddau busnesau gwledig (ac eithrio ffermio) yng Nghymru, agweddau perchnogion busnesau ac sy'n nodi pa newidiadau, os oes rhai o gwbl, sydd wedi effeithio ar fusnesau yng Nghymru wledig.
 

Pobl hŷn a lleoliad yng Nghymru: demograffeg, polisi a chymuned

28/03/14
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar brofiadau pobl hŷn yng Nghymru fel grŵp demograffig, gan edrych yn benodol a yw'r profiadau hyn yn gwahaniaethu rhwng ardaloedd trefol, gwledig, arfordirol ac ardal y cymoedd.
 

Gweithwyr mudol yng Nghymru wledig a Chymoedd De Cymru

28/03/14
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar sefyllfa a phrofiadau gweithwyr mudol rhyngwladol yng Nghymru wledig a Chymoedd De Cymru. Mae'r arolwg diweddaraf hwn yn cynnwys gweithwyr mudol A2 o Fwlgaria a Romania (a ymunodd â'r UE yn 2007).
 

Dadansoddiad o effaith economaidd-gymdeithasol diwygiadau’r PAC ar Gymru wledig: adroddiadau camau 1-6

28/03/14
Camau 1,2 – Dadansoddiadau Incwm ac Arolwg Aelwydydd Ffermio 2013. Effaith Diwygiadau’r PAC ar Gymru Wledig: Camau 3,4,5 – Effaith ar Gymdeithas Gwledig a’r Economi 2013. Cam 6 - Casgliadau.
 

Astudiaeth Gwmpasu Cydweithio Tiriogaethol Ewrop

21/02/14
Mae'r astudiaeth archwiliol hon (yn hytrach na gwerthusiad ffurfiol) yn edrych ar brofiadau sefydliadau yng Nghymru sydd wedi bod yn rhan o weithgareddau Cydweithio Tiriogaethol Ewrop (ETC).
 

Arolwg yr ESF o’r Bobl a Adawodd yn 2012

27/01/14
Mae Arolygon yr ESF o’r Bobl a Adawodd yn asesu canlyniadau pobl sy’n gadael prosiectau’r ESF. Diben y prosiectau hyn yw cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan yn y farchnad lafur a gwella lefelau sgiliau’r gweithlu.
 

Gwerthusiadau thematig o raglenni 2007-13 Cronfeydd Strwythurol yr UE

05/12/13
Yn ystod 2011, comisiynodd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) nifer o werthusiadau thematig, er mwyn asesu cynnydd Rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol, y modd y maent yn cydymffurfio â'r amcanion gwreiddiol sydd wedi'u nodi yn y Rhaglenni Gweithredol, ac unrhyw faterion sydd wedi dod ...
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2012

05/08/13
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Arolwg yr ESF o'r Bobl a Adawodd yn 2011 a dadansoddiad estynedig ar gyfer 2009-10

07/06/13
Asesodd yr Arolwg y canlyniadau ar gyfer pobl sy'n gadael prosiectau'r ESF sy'n ceisio cynyddu nifer y bobl sy'n ymuno â'r farchnad lafur a gwella lefelau sgiliau'r gweithlu.
 

Arolwg busnes Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

23/08/12
Nod Arolwg Busnes Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop oedd asesu’r canlyniadau ar gyfer busnesau sydd wedi derbyn cymorth drwy Raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Cynhaliwyd cyfweliadau ffôn â 778 o fusnesau sydd wedi derbyn cymorth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
 

Gwerthuso partneriaethau’r Cynllun Datblygu Gwledig

15/08/12
Roedd y gwerthusiad hwn yn canolbwyntio ar y partneriaethau sy’n cyflenwi Echelau 3 a 4 o’r Cynllun Datblygu Gwledig. Swyddogaeth y partneriaethau yw goruchwylio’r modd y cyflawnir y cynlluniau datblygu lleol.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2011

05/08/12
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Arolwg yr ESF a’r Bobl a Adawodd 2010

11/06/12
Asesodd yr Arolwg y canlyniadau ar gyfer pobl sy'n gadael prosiectau'r ESF sy'n ceisio cynyddu nifer y bobl sy'n ymuno â'r farchnad lafur a gwella lefelau sgiliau'r gweithlu.
 

Adroddiad synthesis: effaith Cronfeydd Strwythurol 2000-2006 ar Gymru

20/03/12
Mae’r adroddiad cryno hwn yn adolygu’r cynnydd y mae Cymru wedi’i wneud yn ystod 2000-2006 o’i gymharu â’r amcanion yn nogfennau rhaglennu gwreiddiol y Cronfeydd Strwythurol.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2010

05/08/11
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Gwerthuso effeithiolrwydd y dull o weithredu rhaglenni

31/03/11
Mae'r gwerthusiad yn archwilio effeithiolrwydd y prif feysydd gweithredu canlynol yn Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-2013: Fframweithiau Strategol; Themâu Trawsbynciol; Cyfathrebu; a Chaffael.
 

Arolwg yr ESF a’r Bobl a Adawodd 2009

28/02/11
Mae Arolwg yr ESF a’r Bobl a Adawodd 2009 yn monitro effeithiolrwydd ymyriadau’r ESF sy’n cael eu hariannu o dan Raglenni 2007 – 2013, ac mae’n ategu’r data monitro a gafodd ei gasglu o brosiectau unigol.
 

Gwerthusiad o Dimau Ewropeaidd Gofodol

02/12/10
Roedd y Gwerthusiad o Dimau Ewropeaidd Gofodol yn edrych ar sut roedd y timau’n gweithredu. Crëwyd y timau i reoli a darparu Cronfeydd Strwythurol 2007-2013 yng Nghymru.
 

Astudiaeth ddichonoldeb o’r Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-2013 yng Nghymru

02/12/10
Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ymwneud ag adolygu dulliau arbrofol a lled-arbrofol o werthuso effaith Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2009

05/08/10
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Arolwg o Farn Cwsmeriaid 2009

17/05/10
Mae'r Arolwg o Farn Cwsmeriaid yn arolwg annibynnol o farn yr ymgeiswyr i'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Mae'n gofyn am eu sylwadau ar y broses o wneud cais a'r gefnogaeth a ddarperir i noddwyr prosiectau.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2008

05/08/09
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2007

05/08/08
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.
 

Adroddiadau gweithredu blynyddol 2000-2006

05/08/07
Mae adroddiadau gweithredu blynyddol yn ymwneud â chyflawni a llwyddiannau’r rhaglenni ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol.