Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwerthuso prosiectau

Mae’r adran hon yn cynnwys adroddiadau gwerthuso ar gyfer prosiectau sy’n cael eu hariannu trwy gronfeydd strwythurol.

Gwerthusiad Cyswllt Ffermio

26/09/18
Mae Cyswllt Ffermio wedi caffael pedwar gwerthusiad annibynnol, ynghyd â dadansoddiad gan Arsyllfa Wledig Cymru (Welsh Rural Observatory - WRO), ar arloesedd a throsglwyddo gwybodaeth yng Nghymru.
 

Gwerthuso’r Cynllun Grant Prosesu a Marchnata

16/02/17
Adroddiad terfynol ar gyfer gwerthusiad annibynnol o'r Cynllun Grant Prosesu a Marchnata (PMG), a ariannwyd trwy Echel 1 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013
 

Arolwg manteisio ar Elfen Coetir Glastir

17/03/16
Cyflwynwyd cynlluniau Coetir Glastir i ddisodli yn rhannol gynllun Coetiroedd Gwell i Gymru (CGG) ac fel rhan o gynllun ehangach rheoli Glastir.
 

Gwerthuso Cynllun Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi

09/03/16
Adroddiad terfynol ar gyfer gwerthusiad annibynnol o'r Cynllun Arbedion yn y Gadwyn Gyflenwi, a ariennir drwy Echel 1 Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.
 

Adroddiad terfynol o Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru

09/03/16
Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, o dan Flaenoriaeth Un, Thema Dau “Seilwaith TGCh a Chymdeithas Wybodaeth i Bawb”o’r Raglen Weithredol.
 

Sefydliad Dylunio Cynaliadwy - Adroddiad gwerthuso diwedd tymor

28/10/15
Dyma'r gwerthusiad annibynnol terfynol o brosiect Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) y Sefydliad Dylunio Cynaliadwy.
 

Adroddiad gwerthuso terfynol ar gyfer ASTUTE (Uwch Dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy)

05/10/15
Mae'r Gwerthusiad Terfynol yn cynnwys canfyddiadau'r adolygiad annibynnol allanol.
 

Gwerthusiad o echelau 3 a 4 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013

06/01/15
Dyma adroddiad terfynol ar gyfer Gwerthusiad o Echelau 3 a 4 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013. Mae'r astudiaeth yn darparu asesiad o’r swyddi newydd wedi eu creu, swyddi presennol a gafodd eu hachub a thwf economaidd o ganlyniad i weithgareddau a ariannwyd.
 

Gwerthusiad canol tymor o'r rhaglen Arloesi ar gyfer Busnes (BI)

16/06/14
Mae rhaglen Arloesi ar gyfer Busnes (BI) (2009-2014) Llywodraeth Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF), yn cefnogi busnesau ledled Cymru yn eu hymdrechion arloesol.
 

Gwerthusiad canol-tymor rhaglen Fusnes ar gyfer Cymorth Ariannol er mwyn datblygu ymchwil ac arloesi SMARTCymru

23/05/14
Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau o'r gwerthusiad canol tymor y Ymchwil a Datblygu SMARTCymru ac Arloesi (RD & I) rhaglen cymorth ariannol ar gyfer busnes, ac yn darparu dadansoddiad o gyflawniadau hyd yn hyn, ac argymhellion ar gyfer ei gyfnod sy'n weddill o ddod o hyd.
 

Cronfa Blaenoriaethau Sector

20/01/14
Ym mis Gorffennaf 2011, comisiynwyd OldBell3, ar y cyd â Dateb, gan Lywodraeth Cymru i gynnal Gwerthusiad Terfynol o brosiect Cronfa Blaenoriaethau Sector.
 

Gwerthusiad Terfynol y Brosiect Cronfa Fuddsoddi Leol (LIF) (Saesneg yn unig)

20/01/14
Mae Old Bell 3 Ltd wedi cael ei gomisiynu gan gonsortiwm o Awdurdodau Lleol Arweiniol (Cyngor Sir Fôn am y Gogledd Orllewin, Cyngor Sir Caerfyrddin yn y De-orllewin a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y De-ddwyrain) i gynnal gwerthusiad terfynol y Gronfa Fuddsoddi Leol (LIF).
 

Gwerthusiad parhaus o'r prosiect COASTAL

20/12/13
Prosiect a ariennir gan Ewrop yw COASTAL sy'n cwmpasu chwe ardal awdurdod lleol - Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion sy'n cael eu gweithredu rhwng Ionawr 2009 a Mehefin 2014.
 

Gwerthusiad Cynllun Busnes Ynni Pren 2 (WEBS 2)

06/12/13
Mae Cynllun Busnes Ynni Pren 2 wedi cael £7.8 miliwn gan Raglenni Cymorth Rhanbarthol Cymru 2007-13 i barhau i ddatblygu’r galw a’r cyflenwad am danwydd pren cynaliadwy yng Nghymru, gwarchod a chreu cyfleoedd am waith yng nghefn gwlad a lleihau allyriadau Carbon Deuocsid.
 

Gwerthusiad canol tymor Parciau Busnes Strategol Gogledd-ddwyrain Cymru

25/11/13
Mae BE Group wedi'i gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gynnal gwerthusiad canol tymor o Brosiect Parciau Busnes Strategol Gogledd-ddwyrain Cymru.
 

Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd - Adroddiad terfynnol

06/11/13
Ym mis Mai 2013, penodwyd Wavehill i ymgymryd â gwerthusiad ansoddol a meintiol o brosiect Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd (ADGG) i werthuso effeithiolrwydd y prosiect wrth gyflawni ei ddyheadau, ei nodau a’i amcanion. Y ddogfen hon yw’r adroddiad gwerthuso terfynol.
 

Gwerthusiad terfynol o Cyrraedd y Nod

01/11/13
Hwn yw’r gwerthusiad terfynol o Cyrraedd y Nod a gynhaliwyd gan ICF GHK ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’n defnyddio ymchwil a wnaed rhwng Mehefin 2012 a Mehefin 2013.
 

Gwerthusiad o 'Awyddus i Weithio' - adroddiad interim

23/10/13
Mae'r rhaglen 'Yn Awyddus i Weithio' yn anelu at feithrin cysylltiad â'r rhai hynny sy'n economaidd anweithgar, yn enwedig y rhai hynny nad ydynt yn tueddu i gymryd rhan mewn rhaglenni prif ffrwd sy'n cynnig cymorth ar gyfer cyflogaeth.
 

Gwerthusiad canol tymor o Bontydd i Waith

18/09/13
Ym mis Tachwedd 2011 comisiynwyd Wavehill gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gynnal gwerthusiad o'r prosiect Pontydd i Waith.
 

Adroddiadau gwerthuso Rhondda Cynon Taf

17/09/13
Mae adfywio canol trefi Aberdâr, Pontypridd a Glynrhedynog yn flaenoriaethau allweddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf er mwyn cefnogi’r amcan corfforaethol ehangach i “Adfywio ein Cymunedau” (Strategaeth Gymunedol Rhondda Cynon Taf 2010).
 

Cynghrair Meddalwedd Cymru - adroddiad gwerthuso canol tymor

12/09/13
Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru (SAW neu 'y Prosiect') yn fenter Sefydliad Addysg Uwch ar y cyd a arweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgolion Bangor, De Cymru, Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Consortiwm SAW).
 

Atal Cyfnod Allweddol 3 - cynllun datblygu, monitro, a gwerthuso - adroddiad terfynol (Saesneg yn unig)

23/08/13
Mae Atal Cyfnod Allweddol 3 (CA3) yn brosiect wedi ei chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) sy'n gweithredu mewn pum ardal awdurdod lleol yn Ne Cymru: Blaenau Gwent (yr awdurdod arweiniol), Penybont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen.
 

Mid term evaluation of the DYFODOL – Skills in Employment project

08/08/13
Ym mis Hydref 2012, comisiynwyd Wavehill Consulting gan Goleg Llandrillo Cymru i gynnal gwerthusiad canol tymor o brosiect Y Dyfodol.
 

Gwerthusiad Canol Tymor prosiect Twf mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol (GEMS)

08/08/13
Comisiynwyd Blue Sky Consulting gan Bridge Marine Science Group i gynnal gwerthusiad canol tymor o'r prosiect Twf mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol (GEMS) erbyn mis Mawrth 2011.
 

Strategaethau Dysgu Seiliedig ar Waith

30/07/13
Yn 2012, comisiynwyd Old Bell 3 Ltd a oedd yn cydweithio ag IFF Research, gan Brifysgol Morgannwg i gynnal gwerthusiad canol tymor o'r prosiect Strategaethau Dysgu Seiliedig ar Waith.
 

Timau Ewropeaidd Arbenigol De-orllewin Cymru

30/07/13
Ym mis Mai 2012, comisiynwyd SQW Ltd gan Gyngor Sir Penfro i gynnal gwerthusiad terfynol o Dimau Ewropeaidd Arbenigol De-orllewin Cymru.
 

Gwerthusiad Cymunedau 2.0 (Saesneg yn unig)

22/07/13
Yn 2010, comisiynwyd Old Bell 3 Ltd gan yr hyn a elwir yn gynt yn Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad canol tymor o brosiect Cymunedau 2.0.
 

Adroddiad gwerthuso interim ar gyfer prosiect ASTUTE (Uwch Dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy)

22/07/13
Ym mis Hydref 2012, comisiynwyd Ciotek gan Brifysgol Abertawe i gynnal gwerthusiad canol tymor o'r prosiect Uwch Dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy (ASTUTE).
 

Gwerthusiad allanol o brosiect Mynediad at Radd Meistr Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF) (Saesneg yn unig)

22/07/13
Ddiwedd 2012, comisiynwyd Old Bell 3 gan Brifysgol Abertawe i gynnal gwerthusiad canol tymor o'r prosiect Mynediad at Radd Meistr.
 

Gwerthusiad allanol o brosiect Dysgu a Cyflogaeth yn y Dyfodol Sipsiwn-Teithwyr

19/07/13
Mae'r Prosiect Dysgu a Cyflogaeth yn y Dyfodol Sipsiwn-Teithwyr yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'i nod yw i "gwella cyfraddau cyfranogiad mewn addysg a chyflogaeth pobl ifanc ym mhoblogaeth Sipsiwn-Teithwyr yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd."
 

Gwerthusiad hydredol o'r Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol

28/06/13
Ym mis Tachwedd 2011, comisiynwyd SQW Ltd gan Gyngor Sir Caerfyrddin i gynnal gwerthusiad canol tymor o brosiect y Bartneriaeth Dysgu Rhanbarthol.
 

Porth Ymgysylltu – gwerthusiad terfynnol

25/06/13
Dyma adroddiad gwerthuso annibynnol terfynol prosiect y Porth Ymgysylltu, a gynhaliwyd gan Wavehill, sef arbenigwyr ar ymchwil gymdeithasol a gwerthuso. Lluniwyd yr adroddiad ar ddiwedd y rhaglen ym mis Medi a Hydref 2012.
 

Rhwydwaith Beicio’r Cymoedd Cyfnod 1 - adroddiad gwerthuso interim 2012

20/06/13
Yn 2012, comisiynwyd Peter Brett Associates gan Sustrans i gynnal Gwerthusiad Canol Tymor (2012) o brosiect Rhwydwaith Beicio’r Cymoedd.
 

Adroddiad Gwerthuso Ffurfiannol (QWEST)

19/06/13
Ym mis Medi 2011, comisiynwyd Cwmni Buddiannau Cymunedol Cotyledon gan Brifysgol Cymru, Casnewydd i gynnal Gwerthusiad Canol Tymor o brosiect QWEST.
 

Gwerthusiad parhaus o brosiect Taith i Waith

19/06/13
Yn 2012, comisiynwyd Wavehill Consulting gan Gyngor Sir Ddinbych i gynnal Gwerthusiad Canol Tymor o’r Prosiect Taith i Waith.
 

Gwerthusiad cyfredol o brosiect Cymunedau a Natur

11/02/13
Mae Cymunedau a Natur yn prosiect gwerth 14.5 miliwn a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o dan y thema Amgylchedd ar gyfer Twf o Raglen Gydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd.
 

Prosiect Ymgysylltu – gwerthusiad terfynnol

11/02/13
Ym mis Mawrth 2011, comisiynwyd Wavehill Consulting gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (yr Arweinydd Rhanbarthol) i werthuso’r Prosiect Ymgysylltu.
 

Gwerthusiad interim o rhaglen Go Wales

14/01/13
Adroddiad terfynol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 

Gwerthusiad interim o'r rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Ddigidol

10/01/13
Comisiynwyd Arad Research gan Creative Skillset Cymru i ymgymryd â gwerthusiad interim o'r rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Ddigidol.
 

Gwerthusiad STEM Cymru

17/05/12
Dros dair blynedd y prosiect, targed STEM Cymru yw gweithio gyda 2,000 o fyfyrwyr yn yr Ardal Gydgyfeirio.
 

Prosiect ymgysylltu – gwerthusiad interim

17/05/12
Ym mis Mawrth 2011, comisiynwyd Wavehill Consulting gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (yr Arweinydd Rhanbarthol) i werthuso’r Prosiect Ymgysylltu.
 

E-Drosedd Cymru: gwerthusiad terfynol

17/05/12
Mae’r crynodeb hwn yn rhoi trosolwg o asesiad terfynol y rhaglen e-Drosedd Cymru, ei gweithgarwch a’i llwyddiannau cyffredinol.
 

Adroddiad Cyrenians Cymru

17/05/12
Crynodeb yw hwn o’r gwerthusiad presennol ar brosiect Cyrenians Cymru, sydd wedi bod ar waith ers mis Rhagfyr 2009 ac yn rhedeg ochr yn ochr â’r prosiect hyd at fis Rhagfyr 2011.
 

Y Prosiect Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd

17/05/12
Yn 2011, comisiynwyd BMG Research gan Gymdeithas Gyrfaoedd Cymru i gynnal gwerthusiad o’r Prosiect Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd, sy’n cynnwys pum cwmni Gyrfa Cymru sy’n gweithredu yn yr Ardal Gydgyfeirio.
 

Adeiladu’r Dyfodol Gyda’n Gilydd

17/05/12
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy’n arwain y Prosiect BTFT ac fe’i noddir ar y cyd gan Goleg Morgannwg.