Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Yr UE a Brexit.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Mae rhywfaint o amser ar ôl ar raglenni cyllid yr UE 2014-2020, ond nawr yw'r amser i drafod y dyfodol.

Roedd ein polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit a gyhoeddwyd fis Rhagfyr 2017, yn rhan o gyfres o bapurau'Diogelu Dyfodol Cymru' sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Ymatebion ymgysylltu

Yn ystod 2018, cynhaliwyd ystod o weithgareddau ymgysylltu i geisio safbwyntiau am y syniadau a'r cynigion sydd yn y papur ynglŷn â chynllunio dull newydd o weithredu ar gyfer datblygu economaidd a buddsoddi yng Nghymru.

Mae’r ymatebion a ddaeth i law wedi’u cyhoeddi yn yr adroddiad isod Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit a luniwyd yn annibynnol. 

Bydd camau nesaf Llywodraeth  Cymru i lunio polisi a chronfa buddsoddi rhanbarthol newydd ar gyfer Cymru, ar y cyd â’i phartneriaid, yn cynnwys sefydlu Grŵp Llywio allanol ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru. Dan gadeiryddiaeth Huw Irranca-Davies AC, bydd y Grŵp yn manteisio ar wybodaeth a phrofiad ein busnesau, ein hawdurdodau lleol, ein sefydliadau academaidd, y trydydd sector a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Yn ogystal, mae prosiect dwy flynedd ar y gweill gyda’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Bydd y corff hwn a gydnabyddir drwy’r byd yn defnyddio’i brofiad rhyngwladol helaeth o ddatblygu economaidd rhanbarthol i roi cyngor i Lywodraeth Cymru wrth iddi ddatblygu, gyda’i phartneriaid, gynlluniau newydd ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit.