Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cymorth gwladwriaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mantais mewn unrhyw ffurf sy’n cael ei rhoi ar sail ddewisol i ymgymeriadau gan awdurdodau cyhoeddus cenedlaethol yw Cymorth gwladwriaethol.

Cymorth gwladwriaethol yw lle mae awdurdod cyhoeddus yn rhoi cymorth (mewn unrhyw ffurf) i ymgymeriad sy’n ymwneud â gweithgarwch economaidd, gan roi mantais iddi na fyddai wedi’i gael fel arall. Pan roddir cymorth gan lywodraethau (cenedlaethol/datganoledig/lleol) (neu unrhyw gorff a reolir gan y wladwriaeth, ee. Y Loteri Genedlaethol) i ymgymeriad sy’n ymwneud â gweithgarwch economaidd mae 5 prawf i’w cymhwyso.

A yw’r arian:

  1. yn cael ei roi gan y wladwriaeth neu drwy adnoddau’r wladwriaeth?
  2. yn cynnig mantais na fyddai’r ymgymeriad yn ei gael fel arall?
  3. yn ddethol – yn mynd i rai ymgymeriadau yn hytrach nag eraill?
  4. yn gwyrdroi, neu’n bygwth gwyrdroi, cystadleuaeth?
  5. yn effeithio ar fasnach rhwng aelod-wladwriaethau’r UE?

Os ydych wedi ateb ‘nac ydyw’ i unrhyw rai o’r profion, yna mae’n annhebygol mai cymorth gwladwriaethol yw’r cymorth. Bydd angen ichi gadw cofnod o sut y gwnaethoch eich penderfyniad am 10 mlynedd rhag ofn bod y Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn penderfynu ymchwilio.

Os bu ichi ateb ‘ydyw’ i bob un o’r cwestiynau yna mae’n debygol mai cymorth gwladwriaethol yw’r cymorth.

Mae cymorth gwladwriaethol yn anghyfreithiol

Gall cymorth gwladwriaethol gynnig mantais i fusnesau ar draul y rhai sy’n cystadlu yn ei erbyn. Gall olygu bod busnesau sy’n gwneud colled yn aros yn y farchnad yn hirach nag y dylent ac nad yw busnesau eraill yn dod i mewn i’r farchnad. Gall hynny arwain at brisiau uwch i ddefnyddwyr yn y pen draw. Trwy reoli cymorth gwladwriaethol gall y Comisiwn Ewropeaidd (CE) sicrhau cau chwarae cyfartal i fusnesau ar draws yr Ardal Ewropeaidd Economaidd, marchnad sengl ddynamig ac effeithiol a phrisiau is i gwsmeriaid.

Eithriadau

Mae’r GE yn derbyn bod angen i’r wladwriaeth ymyrryd o dan rai amgylchiadau, felly mae wedi cyhoeddi set o ganllawiau, fframweithiau a rheoliadau, a elwir yn rheolau cymorth gwladwriaethol. Mae’r rhain yn nodi o dan ba amodau y gall awdurdodau cyhoeddus ddyfarnu cymorth gwladwriaethol. Mae’r eithriadau hyn yn cynnwys hysbysu, de minimis, cynlluniau rheoliadau eithriad bloc (GBER), gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol, a rheoliadau llorweddol a sectorol.

Canlyniadau

Os bydd yn GE yn dyfarnu bod y cyllid yn anghyfreithiol neu’n anghydnaws, yna efallai y bydd rhaid i’r ymgymeriad sydd wedi cael y cymorth orfod ei dalu’n ôl gyda llog cyfansawdd.

Cymorth gwladwriaethol GOV.UK (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Dogfen