Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Hen Safle Fflatiau, Tre Newydd, Newtown, Glynebwy) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi adeiladu ardal hamdden i gynnwys man chwarae pêl, mannau chwarae, tir parc a waliau caergewyll cysylltiedig, clostiroedd a dod â deunyddiau capio ac uwchbridd i’r safle a gwneud gwaith tirlunio ar hen safle Fflatiau Tre Newydd yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 18 Hydref 2016 o dan y cyfeirnod C/2016/0252.