Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffordd (Tir yn Ystad Ddiwydiannol Tafarnau-bach, Tredegar, Blaenau Gwent) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y datblygiad arfaethedig hwn yn newid defnydd tir diwydiannol i werthu ceir, gan gynnwys tirweddu a darparu dau gaban yn ategol at werthu ceir, cau'r briffordd bresennol a newid y defnydd i werthu ceir. Bydd hyn yn cynnwys ailfodelu’r topograffi a thirweddu a darparu llwybrau cerdded dan do a mynedfa newydd i’r adeilad yn ychwanegol at y man gwerthu ceir presennol yn Ron Skinner & Sons Car Sales, y briffordd gyfagos a’r hen Uned 6A yn Nhafarnau-bach, Tredegar.