Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Cynllun Lliniaru Llifogydd Pontarddulais, Pontarddulais, Abertawe) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi adeiladu arglawdd llifogydd er mwyn caniatáu storio llifddyfroedd o Afon Dulais (o bosibl gan ddefnyddio hen rwbel o Bwll Glo Graig Merthyr yn ogystal â mewnforio pridd), ailalinio’r briffordd gyhoeddus, adeiladu cwlfert blwch a gwaith cysylltiedig ynghyd ag atgyfnerthu strwythur concrit presennol argae, a newid proffil hen ardaloedd rwbel gyda gwelliannau amgylcheddol a chreu cynefin gwlyptir, yn unol â’r caniatâd cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan y Cyngor ar 14 Tachwedd 2014 o dan y cyfeirnod 2012/1649.