Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Ffordd Fairfield, Castell-Nedd) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi codi unedau manwerthu, unedau manwerthu bwyd a diod, uned fanwerthu / swyddfeydd / cyfleuster cymunedol, unedau preswyl, ynghyd â gwelliannau cysylltiedig i dir y cyhoedd, iard wasanaethu a ad-drefnwyd a maes parcio (Cam 6), yn unol â’r cais cynllunio ar gyfer y datblygiad fesul cam a wnaed gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 o dan y cyfeirnod P2013/0863.