Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
Dydd Mercher 24 Ionawr 2018
Deddfwriaeth sy'n diddymu'r Hawl i Brynu yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Mewn Seremoni Selio swyddogol a gynhaliwyd heddiw (24 Ionawr) yng Nghaerdydd, daeth Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) yn un o Ddeddfau'r Cynulliad.

Nod y Bil yw diogelu'r stoc o dai cymdeithasol yng Nghymru rhag lleihau ymhellach, gan sicrhau ei bod ar gael i gynnig tai diogel a fforddiadwy i bobl nad ydynt yn gallu prynu na rhentu cartref eu hunain drwy'r farchnad dai. Mae'r Bil yn cyd-fynd â chamau gweithredu eraill sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu'r cyflenwad o dai.

Dywedodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio:

“Rhwng 1981 a 2016, gwerthwyd dros 139,000 o dai awdurdodau lleol a chymdeithasau tai o dan gynllun yr Hawl i Brynu.

“Fel canlyniad i hynny, rydyn ni'n gwybod bod nifer o bobl sy'n agored i niwed yn aros am gyfnodau hirach i gael cartref y maen nhw'n gallu ei fforddio.  Bydd y ddeddfwriaeth hon yn rhoi mwy o hyder i landlordiaid cymdeithasol fuddsoddi mewn tai newydd, gan ei bod yn cael gwared ar y risg y bydd y tai hynny'n cael eu gwerthu ymhen rai blynyddoedd.

“Rydyn ni wedi ymrwymo i greu 20,000 o gartrefi mwy fforddiadwy erbyn 2021, ac rydyn ni'n cefnogi landlordiaid cymdeithasol i'n helpu ni i gyflawni hynny.

“Byddwn ni'n cyhoeddi mwy o wybodaeth i denantiaid cyn hir, a fydd yn cael ei dosbarthu gan eu landlordiaid. Bydd y wybodaeth honno'n egluro beth mae'r Ddeddf hon yn ei olygu yn eu hachos nhw.

“Drwy ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol yng Nghymru, rydyn ni'n sicrhau bod y stoc honno ar gael yn y tymor hir i ddarparu tai diogel a fforddiadwy i bobl yng Nghymru.”

Cafodd y Bil ei gyflwyno fis Mawrth diwethaf, yn dilyn ymgynghoriad ar y Papur Gwyn yn 2015. Bellach, mae'r Bil wedi'i basio ac mae'n cael gwared ar yr holl amrywiadau o'r Hawl i Brynu, gan gynnwys yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael. 

Caiff yr Hawl i Brynu ei diddymu'n derfynol ar 26 Ionawr 2019 yn achos eiddo sydd eisoes yn bodoli - flwyddyn ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol. Ond, er mwyn annog buddsoddiad mewn cartrefi newydd, bydd yr hawliau'n cael eu diddymu ar gyfer cartrefi sydd newydd gael eu cynnwys yn y stoc o dai cymdeithasol - ac felly nad oes tenantiaid eisoes yn eu rhentu - ddau fis ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol, ar 24 Mawrth 2018.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Tagiau

Tai ac Adfywio 24 Ionawr 2018 Tai Programme for Government - Homes Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2019
Ll M M I G S S
<< Meh    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i