Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun sector gwastraff diwydiannol a masnachol

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun hwn yn rhoi manylion i chi ar ganlyniadau, polisïau a chamau gweithredu o ran gwastraff ar gyfer sefydliadau, cwmnïau ac unigolion yn y sectorau diwydiannol a masnachol yng Nghymru.

Mae’r Cynllun Sector hwn yn trafod adnoddau deunydd a gwastraff ym mhob busnes yn y sectorau diwydiannol a masnachol yng Nghymru. Mae’n amlinellu sut yr ydym ni a rhanddeiliaid yn cynllunio i atal, lleihau a rheoli ein hadnoddau mewn ffordd gynaliadwy.

Nod y cynllun hwn yw sefydlu ffordd gynaliadwy o reoli adnoddau drwy sicrhau:

  • bod adnoddau deunydd yn cael eu defnyddio mor effeithlon â phosibl
  • bod gwastraff yn cael ei osgoi gymaint â phosibl a bod y gwastraff a gynhyrchir yn cael ei ailddefnyddio fel adnodd yn hytrach na’i anfon i safle tirlenwi
  • bod llawer o ddeunyddiau glân y gellir eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu yn cael eu gwahanu oddi wrth y gweddill ar ddechrau’r broses
  • bod y deunyddiau hyn yn cael eu casglu a’u hanfon i ganolfannau ailbrosesu (yng Nghymru pan fo hynny’n briodol). Ailddefnyddio deunydd yw’r brif flaenoriaeth , yna ailgylchu neu adfer ac, fel opsiwn olaf, tirlenwi 
  • bod marchnadoedd yn cael eu datblygu ar gyfer y deunydd a ailgylchir (yng Nghymru lle bo hynny’n bosibl).

Mae atal gwastraff a defnyddio adnoddau’n effeithlon yn rhan bwysig o gynaliadwyedd economi a busnesau Cymru’n gyffredinol.

Mae Cynllun y Sector Diwydiannol a Masnachol yn ceisio mynd i’r afael â materion mewn pedwar maes allweddol, gan ganolbwyntio ar ddeunyddiau sy’n flaenoriaeth:

  • atal gwastraff
  • paratoi ar gyfer ailddefnyddio 
  • ailgylchu
  • trin a gwaredu.

Cydlynir camau gweithredu atal gwastraff ar gyfer pob sector drwy Raglen Atal Gwastraff Cymru.

Mae’r cynllun hwn yn ategu Tuag at Ddyfodol Diwastraff, sef ein strategaeth wastraff.