Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Cynllun Sector Trefol

Dolenni perthnasol

Cesglir a gwaredir gwastraff dinesig gan Awdurdodau Lleol. Mae’n cynnwys casglu rheolaidd o gartrefi, casglu at ailgylchu, casglu pethau swmpus, gwastraff a dderbynnir i safleoedd mwynder dinesig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Cynllun Sector Trefol yn ymwneud yn unig â gwastraff a gesglir gan Awdurdodau Lleol Cymru neu gan gwmnïau rheoli gwastraff y sector preifat neu'r trydydd sector (gwirfoddol) ar ran Awdurdodau Lleol. Bydd cynlluniau sector eraill yn ymdrin â gwastraff nad yw'n cael ei gasglu yn y ffordd hon.

Mae'r Cynllun Sector Trefol yn ategu 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff', strategaeth gyffredinol Cymru ar gyfer gwastraff. Mae'n gwneud hyn drwy nodi manylion canlyniadau, polisïau a chamau gweithredu ar gyfer y sector hwn.

Bydd y camau hyn yn sicrhau'r canlyniadau datblygu cynaliadwy a nodir yn:

 • y Cynllun Datblygu Cynaliadwy 'Cymru'n Un, Cenedl Un Blaned';
 • Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Byddant hefyd yn helpu i fodloni'n hymrwymiadau a'n targedau a osodir o dan gyfraith berthnasol yr UE.

Dylid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr ag:

 • yr Arfarniad o Gynaliadwyedd;
 • yr Asesiad o'r Effaith ar Iechyd;
 • yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd;
 • y sylfaen dystiolaeth.

Meysydd allweddol

Mae Rhan 1 y Cynllun Sector Trefol yn ymwneud â phedwar maes allweddol:

 • atal gwastraff;
 • paratoi at ailddefnyddio;
 • gwella gwasanaethau casglu deunyddiau ailgylchu;
 • trin a gwaredu cynaliadwy.

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys Cynllun Gweithredu unigol ar gyfer pob maes.

Mae Rhan 1 hefyd yn ymwneud â:

 • sicrhau gwell gwerth am arian;
 • bod yn fwy tryloyw a manwl wrth adrodd ar sut a ble y caiff deunyddiau eu hailgylchu.

Mae Gwastraff peryglus o gartrefi (HHW) - bellach yn cael ei gynnwys yn y Cynllun Atal Gwastraff.