Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Ansawdd dŵr ymdrochi a thraethau yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth am ddŵr ymdrochi, cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi a gwobrau traethau yng Nghymru.

Canlyniadau ansawdd dŵr ymdrochi

Yn 2018, llwyddodd pob un o'r 104 ddyfroedd ymdrochi dynodedig yng Nghymru i fodloni system ddosbarthu llym Ewrop. Dyma’r manylion:

 • Llwyddodd 78 i gael dosbarthiad uchaf Ewrop sef rhagorol
 • Llwyddodd 21 i gael dosbarthiad da
 • Llwyddodd 5 i gael dosbarthiad digonol
 • Nodwyd bod ansawdd dŵr dim un ohonynt yn wael

Gydol yr haf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn casglu data am ansawdd dŵr ymdrochi mewn dyfroedd ymdrochi yng Nghymru ac mae manylion am cyfraddau cydymffurfio (dolen allanol) ar gael yma ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Traethau Cymru

Mae sawl gwobr ar gael i draethau yng Nghymru. Yn eu plith y mae:

 • Gwobr y Faner Las
 • Gwobr Arfordir Glas 
 • Gwobrau Glan Môr.  

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau hyn ac am draethau yng Nghymru ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus (dolen allanol).

Rheoliadau Dŵr Ymdrochi 2013

Daeth Rheoliadau Dŵr Ymdrochi 2013 (O.S. 2013/1675) (dolen allanol) i rym ar 31 Gorffennaf 2013. Mae’n ofynnol o dan y Rheoliadau hyn fod gwybodaeth fanwl am ansawdd y dŵr ar gael i’r cyhoedd ym mhob safle dŵr ymdrochi dynodedig.

Y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi

Mae’r Cyfarwyddebau Dyfroedd Ymdrochi (dolen allanol) (2006/7/EC) yn cadw, diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd ac yn diogelu iechyd y cyhoedd.  Mae hefyd yn ceisio gwella’r ffordd y mae’r holl ddyfroedd ymdrochi yn cael eu rheoli a safoni’r wybodaeth sydd ar gael i holl ymdrochwyr ledled Ewrop.

Dosbarthiad Dŵr Ymdrochi

Cyflwynodd y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (2006/7/EC) system ddosbarthu newydd sydd â safonau llymach o ran ansawdd dŵr. Dyma’r dosbarthiadau:

 • ardderchog
 • da
 • digonol
 • gwael.

Mae'n rhaid i bob awdurdod lleol sy'n rheoli dyfroedd ymdrochi arddangos y dosbarthiad dyfroedd ymdrochi a roddir iddo gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n rhaid iddyn nhw ddangos symbol dosbarthu gan gynnwys y cyngor rhag ymdrochi, os yw'n briodol. Mae'n cynnwys:

 • disgrifiad cyffredinol o ddyfroedd ymdrochi
 • gwybodaeth ar lle i ddod o hyd i wybodaeth fanylach am ddyfroedd ymdrochi
 • gwybodaeth am sefyllfaoedd anarferol a'u hyd disgwyliedig.

Mae'n rhaid i ddyfroedd ymdrochi sy'n llwyddo i gael dosbarthiad "Gwael" arddangos y symbol 'cyngor i beidio ag ymdrochi' gyda gwybodaeth am y rhesymau dros y llygredd a'r mesurau lliniaru sydd ar waith.

Rhaid ychwanegu’r symbolau y cytunwyd i'w ddefnyddio ar draws yr holl ddyfroedd ymdrochi at eich arwyddion cyn dechrau tymor ymdrochi 2018.

Llygredd Tymor Byr

Mae Llygredd Tymor Byr yn broses lle rhoddir rhybuddion i’r cyhoedd y gallai fod gostyngiad yn ansawdd y dŵr ymdrochi.  Pan fydd hyn yn digwydd, bydd Awdurdodau Lleol yn rhoi rhybuddion drwy osod arwyddion wrth draethau.

Os nad yw dyfroedd ymdrochi dynodedig yn bodloni'r safonau gofynnol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i’r hyn sy’n achosi’r llygredd ac yn argymell camau i adfer y sefyllfa.

Mae adroddiadau ar ansawdd dŵr yn cael eu hanfon at y Comisiwn Ewropeaidd bob blwyddyn.

Byddem yn falch o gael clywed eich barn am ansawdd dŵr yfed yng Nghymru. Dylech anfon unrhyw sylwadau sydd gennych at: dwr@llyw.cymru