Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cod ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

Dolenni perthnasol

Mae caethwasiaeth yn bodoli yng Nghymru. Gwyliwch y fideo byr hwn i godi eich ymwybyddiaeth o arwyddion caethwasiaeth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r ymrwymiadau yn y cod yn helpu i sicrhau bod y gweithwyr yn ein cadwyni cyflenwi yn cael eu cyflogi’n deg.

Mae’r cod hwn yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ddilyn cyfres o gamau gweithredu sy’n mynd i’r afael ag arferion cyflogi gwael. Mae’r Canllawiau sy’n cyd-fynd ag ef yn cynnwys adnoddau a chyngor i helpu i weithredu’r ymrwymiadau.

Bydd disgwyl i bob sefydliad sy’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, yn uniongyrchol neu drwy grant neu gontract, ymrwymo i’r cod. Caiff sefydliadau eraill yng Nghymru eu hannog i ymrwymo iddo.

Mae’r Nodiadau Cyngor Caffael diwygiedig ar Gosbrestru ac Arferion Cyflogi Moesegol ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus ar gael ar wefan y Canllaw Cynllunio Caffael.