Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae - Pecyn cymorth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ar y cyd â darparwyr chwarae ledled Cymru i helpu pob Awdurdod Lleol i gyflawni eu dyletswydd o asesu cyfleoedd chwarae.

Cafodd y pecyn hwn ei baratoi gan Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru yn 2012 er mwyn helpu Awdurdodau Lleol i gyflawni eu dyletswydd i asesu cyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc yn eu Hasesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Mae’r pecyn wedi’i rannu’n bedair adran er mwyn ei wneud yn haws ei ddefnyddio. Mae rhan un a rhan dau o becyn 2012 wedi’u diwygio rhywfaint er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Asesiadau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2016 i Lywodraeth Cymru.

Rhan un: Sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth digonolrwydd cyfleoedd chwarae a pharatoi ar gyfer yr asesiad

Cyflwyniad i ddiben y pecyn cymorth.

Rhan dau: Cynnal yr asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae

Mae’r adran hon yn cynnwys y profforma ar gyfer asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae a’r profforma ar gyfer y cynllun gweithredu. Mae’r rhain yn ymdrin â’r materion y mae angen eu hystyried yn yr asesiadau.

Rhan tri: Gwybodaeth ychwanegol ac adnoddau

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth ychwanegol a all fod yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol wrth ystyried materion yn ymwneud â chwarae, a hefyd dulliau ar gyfer cynnal yr asesiad.

Rhan pedwar: Adnoddau

Adnoddau i helpu gyda’r broses asesu.