Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol: Canllawiau Statudol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Canllaw statudol yw hwn i helpu’r cyrff cyhoeddus hynny sy’n ddarostyngedig i ymateb yn gadarnhaol i’w dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r canllawiau wedi cael eu rhannu’n 4 rhan:

SPSF 1 – Canllawiau Craidd

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau i gyrff cyhoeddus a byrddau gwasanaethau cyhoeddus ar ddiffiniadau allweddol, sut i gyflawni datblygu cynaliadwy, deall y nodau llesiant, cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy, esboniad o'r dyletswyddau unigol (cyrff cyhoeddus) a dyletswyddau cyfunol (byrddau gwasanaethau cyhoeddus), sut mae cyrff cyhoeddus yn perthyn o fewn pensaernïaeth y Ddeddf, a lle y disgwylir i'r newidiadau allweddol mewn sefydliadau gael eu gweld.

SPSF 2 – Canllawiau ar rôl unigol cyrff cyhoeddus

Mae'r rhain yn cynnwys canllawiau i bob corff cyhoeddus a gwmpesir gan y Ddeddf ihelpu cyrff cyhoeddus i osod amcanion llesiant,
cyhoeddi datganiad llesiant, adolygu amcanion llesiant ac adrodd ar gynnydd.

SPSF 3 – Canllawiau ar y rôl gyfunol drwy fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

Mae'r rhain yn cynnwys canllawiau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ynghylch arfer eu swyddogaethau, gan gynnwys paratoi asesiad o lesiant lleol a chynllun llesiant lleol.

SPSF 4 – Canllawiau ar gyfer cynghorau cymuned ar gymryd camau rhesymol i gyfrannu at y cynllun llesiant lleol

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau penodol ar gyfer y cynghorau cymuned a thref hynny sy'n bodloni'r meini prawf a nodir yn y Ddeddf i gydymffurfio â'u dyletswydd i gymryd pob cam rhesymol tuag at gyflawni'r amcanion lleol yn y cynllun llesiant lleol sy'n cael effaith yn eu hardal.

Mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus penodedig a byrddau gwasanaethau cyhoeddus i gymryd y canllawiau hyn fewn i ystyriaeth wrth gyflawni y dyletswyddau priodol o dan y Ddeddf o’r 1af Ebrill 2016.

SPSF 5 – Dyddiadau Allweddol

Diben y nodyn hwn yw amlinellu’r dyddiadau allweddol pryd y bydd gofyn i gyrff cyhoeddus, byrddau gwasanaethau lleol, cynghorau cymuned perthnasol, ac eraill weithredu’r Ddeddf. Sylwer – nid yw’r canllawiau hyn yn rhai statudol, ac mae’r dyddiadau ar gyfer camau a fydd yn cael eu cymryd yn y dyfodol yn dangosol.