Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Llawlyfr Ar Gynlluniau Datblygu Lleol - 2il Argraffiad (2015)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dogfen gyfeirio yw’r Llawlyfr hwn, ar gyfer ymarferwyr sy’n ymwneud â CDLlau yn bennaf. Nid polisi cenedlaethol ydyw.

Yn Rhan 6 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, nodir ei bod yn ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) lunio CDLl. Gellir darllen yn fanylach am y gofynion trefniadol yn Rheoliadau’r CDLl.. Nodir canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer paratoi CDLl ym Mholisi Cynllunio Cymru, Pennod 2 (2005).

Dylid darllen y Llawlyfr hwn ar Gynlluniau Datblygu Lleol gyda’r dogfennau hyn. 

Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r broses o lunio CDLl wedi’i gwella ar gyfer 2015. Gwnaed hynny drwy wella’r Rheoliadau sy’n ymwneud â’r CDLl a thrwy adolygu Polisi Cynllunio Cymru (Pennod 2) a’r Llawlyfr CDLl.  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi prif egwyddorion a nodau’r system sy’n seiliedig ar gynlluniau, y gofynion o ran ffurf a chynnwys CDLl a’r broses o lunio CDLl. Rhydd y Llawlyfr hwn gyngor ymarferol a thechnegol manylach ar agweddau ar gynhyrchu CDLl. Mae’r Llawlyfr yn adlewyrchu’r deunydd a geir yn nogfen yr Arolygiaeth Gynllunio, Archwilio’r Cynllun Datblygu Lleol: Canllaw Trefniadol (2015).  Gellir cael y ddogfen lawn, sy’n rhoi cyngor pellach ar brofion cadernid a’r archwiliad gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Ar y cyd â’r Llawlyfr mae taflen ar gael ynghylch  system y CDLl, a hynny er mwyn hysbysu’r cyhoedd o sut i gymryd rhan yn y broses o baratoi CDLl (Cynllunio'ch Cymuned).