Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar y rôl sydd gan gynllunio defnydd tir i’w chwarae o ran rheoli gwastraff a chadw rheolaeth arno.

Mae’r ddogfen yn egluro’r cysylltiad rhwng y strategaeth gwastraff cenedlaethol, yn enwedig y Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd a’r polisi cynllunio cenedlaethol.  

Mae’n rhoi cyngor ar y fframwaith a’r egwyddorion ar gyfer rheoli gwastraff yn y system gynllunio, cynllunio strategol ar gyfer gwastraff, asesiadau cynllunio gwastraff ac ystyriaethau cynllunio manwl yn y broses hon.

Adroddiadau Monitro ar gyfer Gwastraff

Mae Adroddiadau Monitro ar gyfer Gwastraff 2014-2015 wedi’u casglu yn ôl y rhanbarth.  Cyngor Sir y Fflint sydd wedi llunio’r adroddiadau ar gyfer De-ddwyrain a Gogledd Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi paratoi’r adroddiad ar gyfer y De-orllewin.

Mae’r adroddiadau’n unol â Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21 diwygiedig: Gwastraff (2014) sy’n gofyn i’r tair rhanbarth hon o Gymru baratoi adroddiadau monitro blynyddol ar gyfer gwastraff.

Mae angen gwybod am sefyllfa gwastraff y rhanbarthau hyn er mwyn gallu monitro sgil-gynhyrchion gwastraff y rhanbarth ynghyd â materion adfer a gwaredu ac er mwyn gallu paratoi rhagolygon ar gyfer sgil-gynhyrchion y dyfodol.