Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwyddoniaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: arloesi a gwyddoniaeth.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Drwy ddarganfyddiadau gwyddonol, rydym yn datblygu syniadau a dulliau arloesol a fydd o gymorth i wella'n hiechyd, diogelu ein hamgylchedd naturiol a chyfrannu at ein ffyniant yn y dyfodol.

Gwyddoniaeth i Gymru

Yn 2011, gwnaethom gyhoeddi ein strategaeth 'Gwyddoniaeth i Gymru'. Mae'r strategaeth hon yn nodi ein gweledigaeth o greu sylfaen wyddoniaeth gref a deinamig sy'n cefnogi datblygiad economaidd Cymru a lles ehangach ein cymdeithas.

Mae'r adroddiad blynyddol yn dangos yr hyn rydym wedi'i gyflawni ers cyhoeddi'r strategaeth a'r modd y mae'r cynllun wedi datblygu dros amser.

Gwyddoniaeth yn y llywodraeth

Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn rhoi cyngor i'r Prif Weinidog a'r Cabinet ar faterion gwyddonol. Mae'r Prif Gynghorydd hefyd yn cynrychioli ein diddordebau ar feysydd y mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol amdanynt.

Rydym yn cyflogi gwyddonwyr a pheirianwyr ar draws Llywodraeth Cymru. Maent yn gweithio ar nifer o faterion gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, ynni, fforestydd ac iechyd. Maent hefyd yn defnyddio tystiolaeth a ddaw o waith ymchwil gwyddonol i'n cynorthwyo i fynd i'r afail a'r heriau sy'n wynebu ein cymdeithas.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau gwyddonwyr sy'n gweithio i'r llywodraeth (dollen allanol) ar y wefan Gov.uk.